Privacybeleid

Inleiding

Campingtrend is een handelsnaam van Campingplanner B.V. (“Campingplanner”). Campingplanner verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Campingplanner uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Toepasselijkheid

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Campingplanner, statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te (2719 SM) Zoetermeer, aan Saffier 34, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59630396.

Verwerking

Campingplanner verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van Campingplanner. Raadpleeg de Cookieverklaring voor meer informatie over de door Campingplanner gebruikte cookies.

De Persoonsgegevens die door Campingplanner (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, KvK-nummer, uw interesse in verschillende campingartikelen en data verkregen uit sociale profielen en IP-adressen.

Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het invullen van een webformulier, het opvragen van informatie en het verkrijgen van een visitekaartje. Daarnaast Campingplanner behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Grondslagen

Campingplanner verwerkt de verzamelde Persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • toestemming, en
 • het gerechtvaardigd belang, namelijk om klanten op de hoogte te stellen van aanbiedingen, activiteiten en andere relevante informatie over de dienstverlening van Campingplanner.

Doeleinden

Campingplanner gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens in verschillende gevallen voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • marketing en communicatie;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het verzorgen van trainingen, opleidingen en presentaties;
 • het verzorgen van peilingen en webinars;
 • het verbeteren van de dienstverlening;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 • het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
 • het behandelen van geschillen;
 • intern beheer en administratie, en
 • het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

Campingplanner bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.Campingplanner heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Campingplanner verwerkt.

Uw rechten

Wanneer Campingplanner uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u Campingplanner toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Campingplanner kunt u te allen tijde contact met Campingplanner opnemen via contact@campingtrend.nl. Houd er rekening mee dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor Campingplanner geen of niet volledig uitvoering kan geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als gevolg van wettelijke bewaartermijnen.

Derden

Uw Persoonsgegevens kan Campingplanner aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Derden met wie de Persoonsgegevens gedeeld kunnen worden betreffen onder meer samenwerkingspartners en leveranciers van Campingplanner zoals ICT-leveranciers. Campingplanner treft passende waarborgen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast geeft Campingplanner uw Persoonsgegevens door indien Campingplanner daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Campingplanner uw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Ingeval een dergelijke derde partij de Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker, sluit Campingplanner met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan alle eisen die de AVG hieraan stelt.

Links

Op de website van Campingplanner treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Campingplanner kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen

Campingplanner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Campingplanner (www.campingtrend.nl) de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.